ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1สถานะ: ระบบ Smart School พร้อมใช้งานแล้ว จำนวน 169 แห่ง

ที่
รหัส รร.
ชื่อโรงเรียน
ความพร้อมระบบ
เข้าใช้งานระบบ
1 70010001 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) Login
2 70010002 วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) Login
3 70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) Login
4 70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม Login
5 70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) Login
6 70010009 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) Login
7 70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) Login
8 70010011 วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) Login
9 70010013 จันทคามวิทยา
10 70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) Login
11 70010015 ชุมชนวัดคูบัว Login
12 70010016 วัดบ้านโพธิ์ Login
13 70010017 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) Login
14 70010018 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) Login
15 70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) Login
16 70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) Login
17 70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) Login
18 70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) Login
19 70010024 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) Login
20 70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) Login
21 70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง Login
22 70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) Login
23 70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) Login
24 70010030 บ้านหนองนางแพรว Login
25 70010031 บ้านชัฎเจริญ Login
26 70010032 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) Login
27 70010033 วัดอัมพวัน Login
28 70010034 วัดพเนินพลู Login
29 70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) Login
30 70010036 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม Login
31 70010038 วัดท้ายเมือง Login
32 70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) Login
33 70010040 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม Login
34 70010041 วัดบางกระ Login
35 70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา Login
36 70010043 บ้านเขากรวด Login
37 70010044 อนุบาลราชบุรี Login
38 70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) Login
39 70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) Login
40 70010047 วัดเขาถ้ำกุญชร Login
41 70010048 วัดห้วยไผ่ Login
42 70010049 วัดอรุณรัตนคีรี
43 70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) Login
44 70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) Login
45 70010053 วัดหนองตาหลวง Login
46 70010054 วัดโพธิ์ดก Login
47 70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) Login
48 70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี Login
49 70010057 บ้านหนองกระทุ่ม Login
50 70010058 มหาราช๗ Login
51 70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง Login
52 70010060 บ้านหนองปากชัฎ Login
53 70010061 บ้านรางเฆ่ Login
54 70010062 บ้านพุตะเคียน Login
55 70010063 บ้านทุ่งแฝก Login
56 70010064 บ้านสันดอน Login
57 70010065 บ้านทุ่งแจง Login
58 70010066 บ้านวังปลา Login
59 70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) Login
60 70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) Login
61 70010069 อนุบาลจอมบึง Login
62 70010070 บ้านรางม่วง Login
63 70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) Login
64 70010072 บ้านหนองขนาก Login
65 70010073 วัดด่านทับตะโก Login
66 70010074 บ้านห้วยท่าช้าง Login
67 70010075 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) Login
68 70010076 บ้านหนองสีนวล Login
69 70010077 บ้านหุบพริก Login
70 70010078 บ้านโกรกสิงขร Login
71 70010080 บ้านหนองศาลเจ้า Login
72 70010082 บ้านหนองปรือ Login
73 70010083 บ้านเบิกไพร Login
74 70010084 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง Login
75 70010085 บ้านหนองตาเนิด Login
76 70010086 บ้านหนองไผ่ Login
77 70010087 บ้านพุแค Login
78 70010088 วัดเขาปิ่นทอง Login
79 70010089 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) Login
80 70010091 บ้านห้วยยาง
81 70010092 วัดชัฏใหญ่ Login
82 70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) Login
83 70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) Login
84 70010095 วัดหนองบัวค่าย Login
85 70010096 บ้านหนองนกกะเรียน Login
86 70010097 รุจิรพัฒน์ Login
87 70010098 บ้านท่ามะขาม Login
88 70010099 บ้านสวนผึ้ง Login
89 70010100 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) Login
90 70010101 บ้านมะขามเอน Login
91 70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ Login
92 70010103 วัดเขาไก่แจ้ Login
93 70010104 สมนึกวิทิศวรการ Login
94 70010106 บ้านชัฎหนองหมี Login
95 70010107 บ้านหนองขาม Login
96 70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) Login
97 70010109 บ้านกล้วย Login
98 70010110 บ้านทุ่งศาลา Login
99 70010111 อนุบาลสวนผึ้ง Login
100 70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 Login
101 70010113 บ้านห้วยผาก Login
102 70010114 สินแร่สยาม Login
103 70010115 บ้านตะโกล่าง Login
104 70010116 ชุมชนบ้านบ่อ Login
105 70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) Login
106 70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) Login
107 70010120 บ้านเขาถ้ำ Login
108 70010121 บ้านเขาอีส้าน Login
109 70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) Login
110 70010123 บ้านไพรสะเดา Login
111 70010124 บ้านเขาถ่าน Login
112 70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง Login
113 70010126 บ้านพุคาย Login
114 70010127 บ้านหนองน้ำใส Login
115 70010128 วัดสันติการาม Login
116 70010129 บ้านเขาพระเอก Login
117 70010130 บ้านหนองไผ่ Login
118 70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) Login
119 70010132 บ้านหนองวัวดำ Login
120 70010134 วัดวิมลมรรคาราม
121 70010135 วัดหนองบัว Login
122 70010136 บ้านบ่อตะคร้อ Login
123 70010137 อนุบาลปากท่อ Login
124 70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) Login
125 70010139 วัดโคกพระเจริญ Login
126 70010140 ไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) Login
127 70010141 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ Login
128 70010142 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) Login
129 70010143 บ้านห้วยศาลา Login
130 70010144 บ้านแม่ประจัน Login
131 70010145 บ้านท่ายาง Login
132 70010146 บ้านหินสี Login
133 70010147 บ้านยางคู่ Login
134 70010148 สีวะรา Login
135 70010149 บ้านไทรงาม Login
136 70010150 วัดสว่างอารมณ์ Login
137 70010151 บ้านมณีลอย Login
138 70010152 วัดวังมะนาว Login
139 70010153 วัดยางงาม Login
140 70010155 วัดวันดาว Login
141 70010157 บ้านเขาช้าง Login
142 70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์ Login
143 70010159 วัดโพธิศรี Login
144 70010160 วัดพิบูลวนาราม Login
145 70010161 บ้านหนองลังกา Login
146 70010162 บ้านหัวเขาจีน Login
147 70010163 บ้านพุเกตุ Login
148 70010164 บ้านห้วยยางโทน Login
149 70010165 บ้านโป่ง Login
150 70010166 บ้านอ่างหิน Login
151 70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 Login
152 70010171 วัดเวียงทุน Login
153 70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) Login
154 70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล Login
155 70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) Login
156 70010177 วัดศรัทธาราษฎร์ Login
157 70010178 บ้านลำพระ Login
158 70010179 อนุบาลบ้านคา Login
159 70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) Login
160 70010181 บ้านโป่งเจ็ด Login
161 70010182 ประชาพัฒนาวิทย์ Login
162 70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า Login
163 70010184 บ้านโป่งกระทิงบน Login
164 70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง Login
165 70010187 บ้านพุบอนบน Login
166 70010188 บ้านร่องเจริญ Login
167 70010189 น้ำตกห้วยสวนพลู Login
168 70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน Login
169 70010191 บ้านหนองโก Login
170 70010192 วัดหนองพันจันทร์ Login
171 70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี Login
172 70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) Login
173 70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) Login

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 032-321914 ต่อ 151
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT@Nongkhai2